Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1:

De huidige algemene voorwaarden zijn exclusief en met uitzondering van de voorwaarden van de Cliënt toepasselijk op alle contracten gesloten tussen Carya Group CVBA en haar cliënten (hierna, de “Cliënt”) en, in het algemeen, op het geheel van hun zakenrelaties. In voorkomend geval worden de huidige algemene verkoopvoorwaarden met bijzondere voorwaarden aangevuld.

Onze voorwaarden worden geacht door de Cliënt onvoorwaardelijk aanvaard te worden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling, zelfs in het geval dat ze in tegenstelling zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Wij kunnen in geen enkel geval vermoed worden daarmee ingestemd te hebben wegens het feit dat we het contract zouden hebben aanvaard zonder daarbij de bepalingen die verwijzen naar de algemene of de bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van de Cliënt te hebben aangevochten.

Onze algemene en bijzondere voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. Een bepaalde schriftelijk overeengekomen afwijking (bvb. aanvaarding van bepaalde voorwaarden van de Cliënt) kan in geen enkel geval door de Cliënt geïnterpreteerd worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.

 

Artikel 2:

Voorafgaandelijk aan het sluiten van het contract, zal de Cliënt alle noodzakelijke raadgevingen inwinnen en zal hij zich verzekeren dat het materieel, de software en/of de diensten die hij zich voorneemt te bestellen, voldoen aan zijn wensen en aan het gebruik dat hij ervan verwacht. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor een vergissing van de Cliënt met betrekking tot zijn keuze of appreciatie.

De Cliënt erkent, zo hij een bestelling overmaakt en /of een offerte ondertekent, dat hij goed werd ingelicht door ons aangaande alle belangrijke elementen van de waren / diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft.

De Cliënt verbindt zich ertoe aan ons op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is  voor de levering van de waren / diensten op normale wijze, met inbegrip van maar zonder beperking tot toegangs– en andere faciliteiten.

De Cliënt waarborgt dat hij Carya schriftelijk de veiligheidsregels of andere regels meedeelt die van toepassing zijn binnen zijn lokalen en erkent dat wij in geen enkel geval aansprakelijk zijn krachtens de overeenkomst indien het naleven van deze regels ons verhinderen de overeenkomst na te leven / uit te voeren.

De Cliënt waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en/of eigendom, al naar gelang het geval, vereist teneinde Carya toe te laten de overeenkomst uit te voeren,

De Cliënt neemt alle maatregelen, nodig om de continuïteit van zijn bedrijf te verzekeren, niettegenstaande de door Carya geboden waren / diensten, waaronder, in voorkomend geval, het nemen van de nodige back-ups.

 

Artikel 3:

Elke bestelling van de Cliënt bindt deze laatste. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat wij de door de Cliënt geplaatste bestelling uitdrukkelijk aanvaard hebben. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de Cliënt worden onweerlegbaar geacht te beschikken over de vereiste lastgeving om deze laatste jegens ons te verbinden. Elke bestelling waarbij de factuur op verzoek van de opdrachtgever aan een derde is geadresseerd, brengt met zich mee dat de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het geheel der verbintenissen voorzien door de algemene en bijzondere voorwaarden. Onze medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten en tussenpersonen hebben geen enkele macht om ons te verbinden. De door hen ondertekende offertes, bestelbons of bestellingbevestigingen binden ons enkel na schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of door een daartoe gevolmachtigde directeur. Wij houden ons het recht voor om een bestelling die niet het voorwerp is geweest van een zodanige bekrachtiging hetzij te herroepen, hetzij te bekrachtigen.

 

Artikel 4:

De prijzen vermeld op onze prijslijsten, offertes enz. zijn slechts indicatief en kunnen door ons veranderd worden zonder voorafgaande verwittiging zolang het contract niet gesloten is. In het geval dat de prijzen van de door derden geleverde producten of verleende diensten na het afsluiten van het contract worden verhoogd, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te rekenen in de contactprijs door kennisgeving aan de Cliënt per aangetekend schrijven. Deze prijsaanpassing zal beschouwd worden als zijnde aanvaard binnen de vijf werkdagen na het verzenden van de kennisgeving, behoudens bezwaar van de Cliënt waarbij in dat geval wij gerechtigd zullen zijn het contract eenzijdig te beëindigen door een eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder vergoeding.

Al onze prijzen zijn netto en B.T.W. exclusief bij het vertrek uit onze magazijnen, kosten en belastingen niet inbegrepen. De goederen worden vervoerd op risico van de Cliënt, zelfs in geval van franco-verkoop of -levering.

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 5:

Wij zijn enkel gehouden tot de levering van de producten en tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract. Alle andere producten en diensten, waarover partijen nadien een akkoord bereiken, worden in rekening van de Cliënt gebracht aan de tarieven van kracht, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag.

Wat betreft de uitvoering van de overeenkomst zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis en geven geen enkele garantie voor bepaalde resultaten. De duur van de dienstverleningscontracten worden vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving van de opzeg overeenkomstig de termijn bepaald in de bijzondere voorwaarden, of bij gebreke daaraan, zes maanden voor het einde van de initieel overeengekomen duur, worden de contracten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar waarbij elk der partijen het recht heeft de overeenkomst te beëindigen per aangetekend schrijven aan de andere partij tegen het einde van de betrokken lopende periode, mits in acht name van een opzegtermijn van ten minste zes maanden vóór de vervaldag.

 

Artikel 6:

Behoudens uitdrukkelijke en geschreven tegenstrijdige bepaling, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Een vertraging in de levering of in de dienstprestatie kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het annuleren van een bestelling, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot het eisen van eender welke vergoeding, behalve in het geval van een opzettelijke fout van onzentwege.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, dewelke evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Wanneer  omstandigheden redelijkerwijze een beletsel uitmaken voor de uitvoering van de overeenkomst en niet aan ons toerekenbaar zijn – meer bepaald in elk geval van overmacht, waarbij in ieder geval als overmacht wordt beschouwd: staking, lock-out, ongeval, ziekte, weeromstandigheden, blokkade, import- of exportrestricties, stopzetting van de productie of van de levering door de fabrikant, tekortkomingen van derden, in hoofdzaak publieke personen, dienstverleners inzake energie of telecommunicatie waarover de partijen geen controle hebben – behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om waren / diensten, equivalent aan diegene bepaald in de bestelling, te leveren, ofwel om de leveringstermijn te verlengen of om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat wij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dienen te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 7:

Geen enkele teruggave van producten zal worden aanvaard zonder ons geschreven voorafgaand akkoord. Enkel de producten in goede staat en in hun originele verpakking kunnen worden teruggegeven.

De Cliënt is gehouden de diensten / waren bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit

In het geval dat de geleverde goederen beschadigd of niet volledig zouden zijn, of in geval van vergissing, of bij elk ander conformiteitgebrek, is de Cliënt ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke opmerking of klacht betreffende de geleverde waren / diensten moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de waren / na de dienstprestatie, met vermelding van de referentie van de verzendingnota. Na deze termijn zullen de waren / diensten worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Cliënt.

Een reactie vanwege ons op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Het meedelen aan ons van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren / diensten schort echter de verplichting van de Cliënt om de factuur te betalen niet op.

Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Artikel 8:

De beëindigingsmogelijkheid zoals bepaald in artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op onze contracten. Herroeping of verbreking van een direct of indirect verstrekte opdracht door de Cliënt zal leiden tot verschuldigdheid van de volledige vergoeding en de gemaakte kosten welke zouden toekomen bij de vervulling van de opdracht.

 

Artikel 9:

Het staat ons te allen tijde vrij om voorschotten te vragen welke kunnen lopen van 30% tot 50%.

Ze vormen een begin van uitvoering van het contract. Alle facturen zijn netto en zonder disconto contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel middels overschrijving op onze bankrekening. Onverminderd artikel 10 blijven de geleverde goederen onze eigendom tot volledige betaling van het hoofdbedrag en alle bijkomende sommen, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden en bij niet of onvolledige betaling kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de Cliënt. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Cliënt alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

Totdat de bovenvermelde betaling integraal is gebeurd, is het de Cliënt uitdrukkelijk verboden om over de geleverde goederen te beschikken. Voor zover als nodig zal de Cliënt ons onverwijld per aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag uitgeoefend door een derde partij. Elke klacht betreffende een factuur, ander dan deze voorzien in artikel 7, moet ons per aangetekend schrijven toegezonden worden binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst, dewelke wordt geacht verwezenlijkt te worden binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de dag vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn, zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.

Bij gebrek aan betaling van een factuur, hetzij volledig of gedeeltelijk, zal het saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest van 12% per jaar alsook met forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% en dit met een minimum van EUR 125, te vermeerderen met EUR 13 per aanmaning en de gemaakte kosten.

De gemaakte kosten voor de inschakeling van derden teneinde de minnelijke en/of gerechtelijke invordering van de gevorderde bedragen te bekomen zullen ten laste zijn van de Cliënt. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de administratieve vergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Cliënt ter gelegenheid van zijn betaling(en). Tenslotte zal het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum, het protesteren van een niet-geaccepteerde wissel, elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord of tot het uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de Cliënt met zich zou kunnen meebrengen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle lopende facturen tot gevolg hebben. Deze situaties geven ons bovendien het recht om het geheel van onze verplichtingen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten en de lopende contracten gedeeltelijk of volledig van rechtswege te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch voorafgaande rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven, en dit zonder enige vergoeding.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van ons.

 

Artikel 10:

De waarborg betreffende de verkochte goederen, hierin begrepen de waarborg voor verborgen gebreken, is beperkt in de tijd tot één jaar na de levering van de waren / diensten, gelet evenwel dat voormelde waarborg in ieder geval beperkt is tot deze verleend door de fabrikant, wel gekend door de Cliënt of voor dewelke de Cliënt wordt verondersteld zich voor het afsluiten van het contract volledig te hebben geïnformeerd, en, in voorkomend geval, tot het waarborguitbreidingsprogramma afgesloten in een bijzondere overeenkomst. De gevolgen voortvloeiend uit de volgende situaties worden met name niet gedekt door de waarborg en hiervoor kan Carya op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld: tekortkomingen of defecten in de hardware-, software-, telecommunicatie-, elektriciteitsomgeving, enz.; verbruiksgoederen en normale slijtage van de onderdelen; het toevoegen of het verbinden van niet in het contract inbegrepen materieel of software; het wijzigen van de geleverde producten zonder ons schriftelijk voorafgaand akkoord; elk geval van overmacht of van willekeurig maatregel, enz.

De waarborg is in elk geval beperkt tot het herstel of de loutere omwisseling van de defecte goederen – de keuze tussen herstel en omwisseling tot onze appreciatie – met uitdrukkelijke uitwisseling van elke vergoeding tegenover de Cliënt of tegenover derden, behalve in het geval het van een opzettelijke fout van onzentwege. De telecommunicatiekosten zijn ten laste van de Cliënt. In geen enkel geval waarborgen wij dat een materiaal of software geschikt is om op een bepaald probleem een antwoord te geven of op een probleem dat eigen is aan de activiteit van de Cliënt. Overigens is elk gebrek dat ons niet bekend is en dat de geleverde waren waaronder software, mogelijkerwijs zou kunnen aantasten, door de waarborg niet gedekt. De toekenning van de waarborg veronderstelt dat de geleverde producten gebruikt worden in overeenstemming met de goede huisvader standaard en volgens de voorwaarden van de offerte of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, handleidingen en handboeken die ter beschikking van de Cliënt worden gesteld. De Cliënt verbindt zich ertoe de geleverde waren waaronder software in optimale staat van onderhoud te bewaren, de aankoopkosten van nieuwe versies zijnde ten zijne laste.

 

Artikel 11:

De geleverde software en het geheel van elementen, ongeacht hun aard of vorm (op niet-beperkende wijze: source code, pagina’s, beeldfiles, geluiden, video’s enz.) door Carya geleverd tijdens de uitvoering van de overeenkomst, blijven de exclusieve eigendom van de fabrikant en/of van Carya. Wij kennen aan de Cliënt slechts niet-exclusieve gebruikslicenties toe, die het gebruik van een programma op één enkele machine tegelijkertijd toelaten. De Cliënt is ertoe gehouden om de vertrouwelijkheid van de geleverde software nauwgezet na te leven. Hij mag onder geen enkele vorm over deze software en/of over deze licenties beschikken, ze in pand geven, vervreemden, meedelen of uitlenen, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niets. Het is de Cliënt op geen enkele manier toegestaan de geleverde producten na te maken of de namaak ervan toe te laten of te vergemakkelijken. Elke inbreuk op dit artikel zal leiden tot de verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding van EUR 2.500per inbreuk, waarbij het recht wordt voorbehouden de werkelijke schade te verhalen.

 

Artikel 12:

Carya is slechts aansprakelijk voor schade - hetzij extracontractueel hetzij contractueel (in dit laatste geval voor schade voortvloeiend uit een gebrek in de waren / diensten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken) - geleden door een opzettelijke fout van Carya.

Ingeval de aansprakelijkheid van Carya wordt weerhouden overeenkomstig art. 12, al.1, en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in art. 12, al. 4, is Carya in geen geval gehouden om andere schade te vergoeden dan deze die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van het voormelde fout, met uitsluiting van alle indirecte schade. Onder indirecte schade wordt ondermeer verstaan het verlies van cliënteel, omzet of winst, het verlies en/of beschadiging van gegevens, schade aan goederen ander dan de geleverde goederen of de goederen die het voorwerp van onze dienstprestatie uitmaakten, loonkosten en/of andere vergoedingen voor medewerkers / onderaannemers in hoofde van de Cliënt.

De Cliënt verbindt er zich derhalve toe om regelmatig – en in ieder geval voor  elke technische interventie – beveiligingskopieën van zijn operating systemen, toepassingen en gegevens te maken.

Ingeval de aansprakelijkheid van Carya wordt weerhouden overeenkomstig art. 12, al.1, zal het totale bedrag van de vergoeding dat wij gehouden zijn te betalen niet meer bedragen dan de prijs B.T.W. exclusief van het beschadigde geleverd product of, in geval van een dienstenprestatie, van de bedragen BTW exclusief door ons gefactureerd gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan het schadeverwekkende feit.

De Cliënt dient elke schade onmiddellijk en in ieder geval binnen de vijf werkdagen, schriftelijk te melden aan Carya. De nadelige gevolgen van een laattijdige melding zijn integraal ten laste van de Cliënt.

Onder voorbehoud van de termijnen bepaald in de artikelen 7, 9 en 10, die voorrang hebben op de termijn bepaald in deze alinea, zal de Cliënt zal geen enkele vordering kunnen indienen, op geen enkele grond dan ook, meer dan één jaar na het voorkomen van de feiten die aan de grond liggen van zijn vordering.

 

Artikel 13:

Tijdens de hele duur en voor een periode van zes maanden na het einde van het dienstverleningscontract, is het de Cliënt verboden elke poging tot aanwerving of elke aanwerving van en/of samenwerking met één van onze werknemers / medewerkers te doen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks (bvb. als werknemer, medewerker, vennoot, onderaannemer enz.), op straffe ervan ons een herleidbare vergoeding van EUR 30.000 per betrokkene te betalen, onverminderd ons recht om in voorkomend geval een hogere schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14:

De nietigheid van elke clausule of deel van een clausule van de huidige voorwaarden zal de geldigheid van de andere clausules of deel van clausules niet aantasten en de desbetreffende clausule of deel van clausule zal door Carya door een rechtsgeldig gelijkaardig voorschrift dat de intentie van partijen zo dicht mogelijk benadert, worden vervangen.

Onderhavig contract is aan het Belgisch Recht onderworpen. Elke betwisting behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Mechelen en, in voorkomend geval, tot de bevoegdheid van de Vrederechter van Mechelen.