Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - CARYA GROUP - 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit zijn de algemene voorwaarden van Carya Group BV, ingeschreven in de KBO onder het nummer (BE)0881.916.476 met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, België, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna, “Carya”, “ons”, “onze” of “wij”). U kan ons bereiken via ons algemene e-mailadres [email protected] en via de algemene website caryagroup.eu.

Deze algemene voorwaarden (hierna, “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Carya en haar klanten (hierna, de “Klant”) en, in het algemeen, op alle zakelijke relaties tussen Carya en haar Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bestellingen, aankopen en transacties via de webshop van Carya, bereikbaar o.m. via shop.caryagroup.eu. Eventuele voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als deze op een later ogenblik worden overgemaakt dan onze Algemene Voorwaarden. Carya biedt haar Producten en Diensten in beginsel alleen aan ondernemingen aan en niet aan consumenten.

Carya en de Klant kunnen ook bijzondere voorwaarden overeenkomen voor een specifieke overeenkomst. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren en door beide partijen ondertekend te worden. In dat geval vullen de Algemene Voorwaarden de bijzondere voorwaarden aan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden en de Algemene Voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

Wanneer de Klant een offerte van Carya goedkeurt, een bestelling bij Carya plaatst of op een andere wijze een contract aangaat met Carya gaat hij akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, zelfs in het geval dat de eigen algemene of gelijkaardige voorwaarden anders zouden bepalen. Carya kan niet worden vermoed te hebben ingestemd met afwijkende voorwaarden van de Klant, enkel omdat Carya niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd tegen bepalingen die verwijzen naar algemene voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de Klant.

Carya levert zowel Producten als Diensten (zowel afzonderlijk als in combinatie). In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de termen ‘Product’ of ‘Producten’ begrepen: materiële en lichamelijke roerende goederen (zoals telecom en computer hardware en computer accessoires) en immateriële goederen (zoals bv. standaardsoftware). Onder de termen ‘Dienst’ of ‘Diensten wordt begrepen: de diensten geleverd door Carya op het vlak van installatie, onderhoud en ondersteuning met betrekking tot software en/of hardware, de diensten op het vlak van het ter beschikking stellen van software, rekenkracht en/of opslagruimte op servers van Carya of in de cloud, back-up en hersteldiensten, opleidingsdiensten met betrekking tot software, telecommunicatiediensten en andere diensten aangeboden door Carya.

Artikel 2: Verplichtingen en waarborgen Klant

2.1. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, zal de Klant alle noodzakelijke inlichtingen of advies inwinnen en zal hij zich ervan verzekeren dat het materieel, de Producten en/of Diensten die hij zich voorneemt te bestellen, voldoen aan zijn wensen en aan het gebruik dat hij ervan verwacht te maken. In zover toegestaan door het dwingend recht, draagt Carya geen verantwoordelijkheid voor een vergissing van de Klant met betrekking tot zijn keuze of oordeel. De Klant erkent, indien hij een bestelling plaatst en/of een offerte ondertekent, dat hij goed werd ingelicht door Carya over alle belangrijke elementen van de Producten en/of Diensten (hierna ook verkort, Producten/Diensten) en dat hij hiervan goede kennis heeft.

2.2. De Klant verbindt zich ertoe om Carya op doeltreffende wijze en kosteloos alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist of nuttig is voor de levering van de Producten/Diensten op gepaste wijze. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de Klant, waar nodig, toegang verleent tot zijn bedrijfsruimten of systemen. De Klant verbindt zich ertoe Carya schriftelijk en vooraf de veiligheidsregels of andere regels mee te delen die van toepassing zijn binnen zijn bedrijfsruimten en erkent dat Carya niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van de toepasselijke overeenkomst, indien het naleven van deze regels Carya verhindert om de overeenkomst op correcte wijze na te leven/uit te voeren.

2.3. De Klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en/of eigendom, al naar gelang het geval, die noodzakelijk zijn om Carya toe te laten de overeenkomst op correcte wijze uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de continuïteit van zijn bedrijf, gegevensopslag en systemen te verzekeren in het kader van de levering van de bestelde Producten/Diensten. Zo is het bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de Klant om zeer regelmatig en in ieder geval voorafgaand aan enige technische interventie of levering/installatie van Producten/Diensten door Carya, de nodige back-ups te maken van zijn operating systemen, toepassingen en gegevens zodat geen data verloren kan gaan.


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst – bindend karakter van offertes van Carya

3.1. Een offerte van Carya is een bindend aanbod (enkel indien het schriftelijke en/of elektronisch bezorgde document de titel “offerte” draagt; hierna “Offerte”) en geldt tijdens de geldingsduur ervan. Indien de Offerte geen expliciete geldingsduur bevat, is de Offerte bindend gedurende een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van de Offerte. Na het verstrijken van deze geldingsduur, is Carya, indien de Klant de Offerte niet heeft geaccepteerd, niet langer gebonden door de Offerte.

3.2. Vermeldingen (waaronder, maar niet limitatief: prijslijsten, productbeschrijvingen), foto’s of tekeningen, enz. op de webshop, op de website, op publiciteitsdocumenten of andere documenten van Carya (die geen Offerte zijn) vormen geen bindend aanbod van Carya. Een bestelling door de Klant vormt in dit geval het bindend aanbod tot contracteren van de Klant en bindt deze laatste. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten indien en vanaf het ogenblik dat Carya de door de Klant geplaatste bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft.

3.3. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de Klant die een Offerte goedkeuren/accepteren, een bestelling plaatsen of anderszins een overeenkomst ondertekenen, worden onweerlegbaar geacht te beschikken over de vereiste bevoegdheid om de Klant te vertegenwoordigen en jegens Carya te verbinden. Bij elke overeenkomst waarbij de factuur op verzoek van de opdrachtgever/Klant is geadresseerd aan een derde, is de opdrachtgever/Klant met de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de verbintenissen voorzien in de overeenkomst.


Artikel 4: Prijzen en prijswijziging

4.1. De prijzen vermeld op onze prijslijsten, webshop, publiciteitsdocumenten, enz. zijn slechts indicatief en kunnen door Carya gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging zolang geen overeenkomst is gesloten met betrekking tot het betrokken Product of Dienst. Carya zal de prijs vermeld op de Offerte voor het betrokken Product of Dienst echter niet wijzigen tijdens de geldingsduur van de Offerte tenzij in de omstandigheden voorzien in art. 4.2.

4.2. In het geval dat de prijzen van eventueel door derden geleverde producten of verleende diensten na het opmaken van de Offerte en/of het afsluiten van de overeenkomst worden verhoogd, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te rekenen in de prijs door kennisgeving aan de Klant per schrijven, bv. e-mail. Deze prijsaanpassing zal beschouwd worden als zijnde aanvaard, behoudens bezwaar van de Klant binnen de vijf werkdagen na het verzenden van de kennisgeving. Indien in geval van tijdig bezwaar van de Klant geen overeenstemming kan worden gevonden (partijen dien te goeder trouw te onderhandelen), is Carya gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen door een eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder enige vergoeding hiervoor verschuldigd te zijn aan de Klant.

4.3. Al onze prijzen zijn netto en btw exclusief. Kosten voor verzending vanuit onze magazijnen, overige kosten, taksen en belastingen zijn niet inbegrepen in de prijs. De Producten worden steeds vervoerd op risico van de Klant, zelfs in geval van franco-verkoop of -levering.

4.4. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald is in artikel 6.2, is elke Offerte één en ondeelbaar.


Artikel 5: Omvang leveringsverplichtingen Carya en duur van overeenkomsten

5.1 Carya is enkel gehouden tot de levering van de Producten en Diensten zoals deze gespecificeerd zijn in de Offerte of in de gesloten overeenkomst. Indien andere of bijkomende Producten/Diensten worden besteld (bv. tijdens de uitvoering van de overeenkomst), worden deze in rekening van de Klant gebracht op basis van de tarieven die op dat ogenblik van toepassing zijn. De geldende tarieven zijn verkrijgbaar op aanvraag.

5.2 Tenzij een bepaling van dwingend recht anders bepaalt, is Carya wat betreft de uitvoering van de overeenkomst alleen gehouden tot een middelenverbintenis, en uitdrukkelijk geen resultatenverbintenis. Carya geeft geen enkele garantie voor welbepaalde resultaten.

5.3 De overeenkomst wordt voor een periode van drie (3) jaar aangegaan, tenzij anders is bedongen in de bijzondere voorwaarden (hierna, Initiële Termijn). Na afloop van de Initiële Termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij een partij per aangetekend schrijven en mits naleving van de hierna bepaalde termijn ter kennis heeft gebracht van de andere partij dat het contract een einde neemt bij afloop van de Initiële Termijn of – na verlenging – bij afloop van de lopende periode. Deze kennisgeving dient te gebeuren uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of – na verlenging – van de lopende periode, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald in de bijzondere voorwaarden. De duur van de Initiële Termijn, evenals deze van de verlenging maakt een wezenlijk element uit van de overeenkomst en de vaste duur en stabiliteit wordt mee in rekening genomen bij de bepaling van de prijs en de andere contractsvoorwaarden.


Artikel 6: Leveringstermijnen en overmacht

6.1 Carya zal de Producten/Diensten met respect voor de wensen van de Klant, leveren. Carya is voor de levering van Producten en de uitvoering van Diensten echter onder meer afhankelijk van leveranciers of andere derden en dient bv. ook rekening te houden met de beschikbaarheid van de medewerkers. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkende bepaling, worden de leverings- of uitvoeringstermijnen dan ook enkel bij wijze van inlichting verstrekt en deze zijn derhalve niet bindend.

6.2 Carya behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeeltelijke leveringen van Producten te doen en/of de Diensten op te delen – tenzij een gedeeltelijke dienstprestatie niet nuttig is voor de Klant –, wat leidt tot eenzelfde aantal deelovereenkomsten. De gedeeltelijke levering of uitvoering van een bestelling kan niet de weigering tot betaling van de geleverde Producten of Diensten rechtvaardigen.

6.3 Wanneer omstandigheden redelijkerwijze een (tijdelijk of definitief) beletsel uitmaken voor de uitvoering van de overeenkomst en niet aan Carya toerekenbaar zijn – meer bepaald in elk geval van overmacht, waarbij in ieder geval (niet limitatief) als overmacht wordt beschouwd: staking, lock-out, lock-down of soortgelijke overheidsmaatregelen, ongeval, ziekte, weeromstandigheden, blokkade, import- of exportrestricties, stopzetting van de productie of van de levering door de fabrikant, tekortkomingen van derden, in hoofdzaak publieke personen, dienstverleners inzake energie of telecommunicatie waarover de partijen geen controle hebben, pandemieën, Covid-19, – behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om – naar keuze van Carya – ofwel Producten/Diensten equivalent aan diegene bepaald in het contract, te leveren, ofwel om de leveringstermijn te verlengen ofwel om het contract schriftelijk te beëindigen, zonder dat wij de onvoorzienbaarheid van deze situatie/omstandigheden dienen te bewijzen, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat dit invloed heeft op de eventuele reeds geleverde Producten/Diensten.


Artikel 7: Teruggave – conformiteit

7.1 Teruggave van bestelde Producten is enkel mogelijk met het uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande akkoord van Carya. Bovendien kunnen enkel de Producten in goede staat en in hun originele verpakking worden teruggegeven en, indien het software betreft, voor zover deze nog niet werd geïnstalleerd door/bij de Klant.

7.2. De Klant dient de Producten bij de levering onmiddellijk met de nodige aandacht en grondigheid te controleren op hun conformiteit. In het geval dat de geleverde Producten beschadigd of onvolledig zijn, of in geval van vergissing, of bij elk ander conformiteitgebrek of zichtbaar gebrek, dient de Klant het betrokken Product te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden.

De Klant dient ook het resultaat van geleverde Diensten bij of uiterlijk onmiddellijk na de levering te controleren op conformiteit en dit met de nodige aandacht en grondigheid.

Elke opmerking of klacht van de Klant over de geleverde Producten/Diensten moet schriftelijk worden bezorgd aan Carya binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten/na de dienstprestatie. Indien het Producten betreft, dient de opmerking of klacht de referentie van de verzendingnota te vermelden. Na deze termijn zullen de Producten/Diensten worden beschouwd als aanvaard door de Klant. Een eventuele reactie van Carya op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

7.3. In zover toegestaan door het dwingend recht, schort het indienen van een klacht bij Carya of het weigeren of terugsturen van bestelde Producten/Diensten de verplichting van de Klant om de factuur te betalen niet op en kan dit geen aanleiding geven tot enige compensatie. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Carya zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, naar eigen goeddunken: (i) in geval van Producten, deze ofwel herstellen ofwel vervangen ofwel terugnemen en (ii) in geval van Diensten, aanvullende/herstellende diensten leveren, dan wel overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de overeenkomst. Indien mogelijk en redelijk genieten herstel of vervanging de voorkeur.


Artikel 8: Vroegtijdige beëindiging/herroeping/verbreking door de Klant

Indien het gaat om overeenkomsten voor dienstprestaties gesloten voor een bepaalde duur of een bepaald werk, kan de Klant op elk ogenblik beëindigen (ook voor de voorziene vervaldag) zoals ook bepaald in artikel 1794 (oud) Burgerlijk Wetboek. Bij een dergelijke eenzijdige beëindiging dient de Klant een opzegvergoeding te betalen aan Carya. Deze opzegvergoeding vormt de tegenprestatie voor het recht van de Klant om vroegtijdig op te zeggen. Deze opzegvergoeding wordt forfaitair vastgelegd op 50% van de volledige vergoeding die nog verschuldigd zou zijn geweest indien het contract volledig was uitgevoerd. De overeenkomst wordt beschouwd volledig uitgevoerd te zijn op de laatste dag van de Initiële Termijn dan wel (na verlenging) de laatste dag van de lopende periode zoals bedoeld in artikel 5.3 (met dien verstande dat indien de Klant beëindigt minder dan zes maanden voor de eerstkomende vervaldag, voor de berekening van de opzegvergoeding wordt uitgegaan van de hypothese dat de overeenkomst verlengd wordt met een volgende periode, bv. indien de verlenging met een jaar geschiedt, de eerste komende vervaldag 31/12/2023 is en er beëindigd wordt op 30/11/2023, wordt ervan uitgegaan dat de overeenkomst pas volledig is uitgevoerd op 31/12/2024). Indien Carya evenwel hogere schade (winstderving en/of kosten en/of prestaties of werk) aantoont, kan zij een hogere vergoeding vorderen.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud / risico-overgang / voorschotten / facturatie

9.1 De geleverde Producten blijven eigendom van Carya tot de Klant de hoofdsom (factuurbedrag) en alle bijkomende bedragen (zoals verschuldigde interesten, eventuele transportkosten, enz.) volledig heeft betaald, zelfs indien de Producten reeds bewerkt/verwerkt werden. In geval van niet- of onvolledige betaling kan Carya het eigendomsvoorbehoud inroepen en de Producten op elk moment terughalen zonder de toestemming van de Klant. Totdat de voormelde betaling integraal is gebeurd, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om over de geleverde Producten te beschikken. De Klant zal Carya onverwijld per aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag uitgeoefend door een derde zolang de eigendom niet is overgegaan.

9.2. Het risico gaat over op het ogenblik dat de Producten onze magazijnen verlaten. De Klant draagt vanaf dat ogenblik dan ook alle risico’s waaronder alle verlies-, diefstal-, vernieling -en beschadigingsrisico’s.

9.3 Carya kan een voorschot vragen van 30% tot 50% van de totaalprijs.

9.4 Alle facturen zijn netto en zonder disconto contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Carya, middels overschrijving op de bankrekening van Carya.

9.5 Elke klacht over een factuur, andere dan klachten bedoeld in artikel 7.2, moet per aangetekende brief toegezonden worden aan Carya binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur. De Klant wordt geacht de factuur te hebben ontvangen (i) uiterlijk de derde werkdag volgend op de factuurdatum indien deze per post werd bezorgd of (ii) op de datum van de e-mail indien deze per e-mail werd bezorgd. Na het verstrijken van deze termijn zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn, tenzij wordt aangetoond dat de factuur die ter post werd bezorgd, niet uiterlijk de derde werkdag volgend op de factuurdatum werd ontvangen. Een klacht kan geen opschorting van betaling rechtvaardigen.

9.6 Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, zal het saldo/openstaande factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest aan de wettelijke interestvoet uit de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het openstaande bedrag in hoofdsom en dit met een minimum van 125 EUR en een maximum van 7.500 EUR voor de buitengerechtelijke invorderingskosten.

9.7 Betalingen worden steeds eerst verrekend met de vervallen intresten, vervolgens met de vergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerkingen of vermeldingen van de Klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).

9.8 Tenslotte zal het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum, elke aanvraag tot minnelijke of gerechtelijke reorganisatie of tot het uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de Klant aantoont of aannemelijk maakt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle lopende facturen tot gevolg hebben. Tenzij een regel van dwingend recht dit niet zou toelaten, geven deze situaties Carya bovendien het recht om het geheel van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten en/of de lopende contracten gedeeltelijk of volledig te beëindigen per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch voorafgaande rechterlijke tussenkomst, en dit tevens zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.


Artikel 10: Waarborg voor defecten (andere dan niet-conformiteit van de levering)

10.1 In de mate dit is toegestaan door het dwingend recht, is de waarborg (garantie) voor de verkochte Producten, hierin begrepen de waarborg voor verborgen gebreken (i) beperkt in de tijd tot maximum één jaar na de levering van de Producten en (ii) qua reikwijdte beperkt tot de waarborg (garantie) verleend door de fabrikant. Indien een afwijkende garantiebepaling werd opgenomen in de bijzondere voorwaarden of in een afzonderlijke overeenkomst heeft dit voorrang. De Klant vergewist zich van de voorwaarden voor de garantie verleend door de fabrikant voor het sluiten van de overeenkomst. De gevolgen voortvloeiend uit de volgende situaties vallen in elk geval niet onder de garantie en hiervoor kan Carya ook niet aansprakelijk worden gesteld: tekortkomingen of defecten in de hardware-, software-, telecommunicatie-, elektriciteitsomgeving enz. van de Klant die niet aangeleverd werden door Carya; verbruiksgoederen en normale slijtage van de onderdelen van Producten; defecten veroorzaakt door het toevoegen van of het verbinden met niet in de overeenkomst inbegrepen materieel of software door de Klant of door een derde op vraag van de Klant; het wijzigen van de geleverde Producten zonder het schriftelijk voorafgaand akkoord van Carya; elk geval van overmacht, enz.

10.2 Deze waarborg is in elk geval beperkt tot het herstel of de vervanging van de defecte Producten, waarbij geldt dat de keuze tussen herstel en vervanging behoort tot de appreciatie van Carya en/of de fabrikant. Carya is, voor zover dit is toegestaan door het dwingend recht, geen (bijkomende of vervangende) vergoeding verschuldigd aan de Klant. Indien toch een vergoeding verschuldigd zou zijn, geldt artikel 12.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Carya niet dat een Product geschikt is om een bepaald probleem te verhelpen. Overigens is elk gebrek waarmee Carya niet bekend is en dat de geleverde Producten mogelijkerwijs zou kunnen aantasten, door de garantie niet gedekt.

10.4 De toekenning van enige waarborg zoals hiervoor bepaald, veronderstelt steeds dat de Klant de geleverde Producten gebruikt in overeenstemming met de goede huisvader standaard en volgens de voorwaarden van de Offerte en/of overeenkomst of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, handleidingen en handboeken die ter beschikking van de Klant worden gesteld. De Klant verbindt zich ertoe de geleverde Producten blijvend en optimaal te onderhouden, waarbij de aankoopkosten van nieuwe versies te zijnen laste zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.


Artikel 11: Intellectuele rechten en licentievoorwaarden

11.1 De intellectuele eigendomsrechten rustend op Producten/Diensten en hun onderdelen, ongeacht hun aard of vorm (op niet-beperkende wijze: broncode, grafische gebruikersinterfaces, pagina’s, beeldfiles, geluiden, video’s, enz.) door Carya geleverd bij de uitvoering van de overeenkomst, blijven de exclusieve eigendom van Carya en/of de oorspronkelijke ontwikkelaar/fabrikant.

11.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, kent Carya aan de Klant slechts persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en tijdelijke gebruikslicenties toe, die het gebruik van een Product op één enkele machine tegelijkertijd toelaten. De Klant mag onder geen enkele vorm over geleverde of ter beschikking gestelde Software en/of over deze licenties beschikken, sub-licenties toestaan, ze in pand geven, vervreemden, overdragen, meedelen of uitlenen, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niet, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht uitdrukkelijk is toegestaan.

11.3 De Klant is ertoe gehouden om de geleverde Producten/Diensten steeds te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke licentie- en gebruiksvoorwaarden van Carya en/of de oorspronkelijke ontwikkelaar/fabrikant van het Product of aanbieder van de Dienst. De Klant zal daarbij, waar nodig, geheimhouding betrachten. De Klant staat er bovendien voor in dat de personen (vennoten, werknemers, zelfstandige dienstverleners, enz.) binnen zijn onderneming die gebruik zullen maken van de geleverde Producten/Diensten eveneens alle toepasselijke licentie- en gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers zullen respecteren.

11.4 Het is de Klant op geen enkele manier toegestaan de geleverde Producten/Diensten na te maken of de namaak ervan toe te laten of te vergemakkelijken, tenzij en voor zover dit bij bepaling van dwingend recht uitdrukkelijk is toegestaan. Wat betreft door Carya geleverde of ter beschikking gestelde software is het de Klant in het bijzonder verboden om (i) beveiligingsmaatregelen of gebruiksbeperkingen van de software te proberen omzeilen of te verbreken; en (ii) de broncode van de software op enige wijze te proberen achterhalen, aan te passen, te decompileren of te reverse engineeren, tenzij en voor zover dit bij bepaling van dwingend recht uitdrukkelijk is toegestaan. Elke inbreuk op dit artikel 11.4 zal leiden tot de verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding van EUR 2.500 per individuele inbreuk en per dag dat de inbreuk wordt verdergezet, onverminderd het recht van Carya om in voorkomend geval een hogere schadevergoeding te vorderen van de Klant indien Carya een hogere schade aantoont.

11.5 De intellectuele eigendomsrechten rustend op de website van Carya en alle elementen daarop weergegeven, zoals (maar niet beperkt tot) merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten en aanverwante producten zijn exclusief eigendom van Carya, licentiegevers en/of derden. De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carya gebruik te maken van deze elementen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

12.1 In de mate toegelaten door het dwingend recht en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10, is Carya slechts aansprakelijk voor schade geleden door een opzettelijke of zware fout van Carya.

12.2 Ingeval de aansprakelijkheid van Carya wordt vastgesteld, is Carya in geen geval ertoe gehouden om andere schade te vergoeden dan deze die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de fout. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Onder indirecte schade wordt onder meer (niet limitatief) verstaan: het verlies van cliënteel, omzet of winst, het verlies en/of beschadiging van gegevens, schade aan goederen andere dan de geleverde Producten of de goederen die het voorwerp van het contract uitmaakten, loonkosten en/of andere vergoedingen voor medewerkers/onderaannemers in hoofde van de Klant.

12.3 Ingeval de aansprakelijkheid van Carya wordt vastgesteld en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 12.2, zal het totale bedrag van de vergoeding die Carya gehouden is te betalen nooit meer bedragen dan (i) de prijs (btw exclusief) van het Product of (ii) in geval van een Dienst of periodiek gefactureerde Producten (bv. software onder een abonnementsformule), de bedragen (btw exclusief) door Carya gefactureerd voor de betrokken Dienst of het betrokken Product gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan het schadeverwekkende feit.

12.4 De Klant dient elke schade onmiddellijk en in ieder geval binnen de vijf (5) werkdagen na ontdekking, schriftelijk te melden aan Carya. De nadelige gevolgen van een laattijdige melding komen voor rekening van de Klant. Onder voorbehoud van de termijnen bepaald in de artikelen 7, 9 en 10, die voorrang hebben op de termijn bepaald in deze alinea, zal de Klant geen enkele vordering kunnen indienen, op welke grond dan ook, meer dan één jaar na het voorkomen van de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen.


Artikel 13: Afwervingsverbod personeel en medewerkers van Carya

Gedurende de volledige duur van de overeenkomst met Carya en gedurende een periode van zes maanden na het einde van de overeenkomst (voor welke reden dan ook), is het de Klant verboden om één of meer van de medewerkers van Carya (weze het werknemers of zelfstandige medewerkers of de (management)vennootschap van een zelfstandige medewerker), (pogen) aan te werven of op een andere wijze een samenwerking ermee (pogen) aan te gaan, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks (bv. als werknemer, medewerker, vennoot, onderaannemer van de Klant of van een vennootschap verbonden met de Klant of diens bestuurders, enz.). In geval van niet-naleving van deze bepaling, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van EUR 30.000 per betrokken persoon, onverminderd het recht van Carya om in voorkomend geval een hogere schadevergoeding te vorderen indien Carya een hogere schade aantoont.


Artikel 14: Onderaanneming

Carya kan bij het aanbieden en leveren van Producten/Diensten een beroep doen op onderaannemers en zelfstandige dienstverleners en dit zonder voorafgaande goedkeuring van de Klant.


Artikel 15: Algemene bepalingen

15.1 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden of aantasten en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet ongeldig of onafdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen Carya en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige of onafdwingbare bepaling (of in voorkomend geval deel van een bepaling) te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Bij gebrek aan overeenstemming tussen Carya en de Klant zal de rechtbank de bevoegdheid hebben om de betrokken bepaling te matigen tot hetgeen maximaal wettelijk toegestaan is.

15.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die de Klant met Carya sluit, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 en met uitsluiting van de regels van IPR (internationaal privaatrecht).

15.3 Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden (inclusief geschillen over de toepasselijkheid en bindende kracht ervan) en met betrekking tot of voortvloeiende uit de overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Carya.